ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
76 view

          วันที่ 6 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.)เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  จำนวน 26 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่สำคัญ และเรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา การใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายาก และการอนุบาลเต่าทะเล  เพื่อให้ผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง