ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
68 view

          วันที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับ ปะการังและการใช้เครื่องมือสำรวจ การส่องกล้องจำแนกแพลงก์ตอน การถ่ายรูปสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะครู-นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 237 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง