ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
53 view

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เขต 1 จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยนายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กล่าวต้อนรับและบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมพร้อมกับบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง