ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
42 view

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) และบริษัทอีอีซี เอ็ชคิว จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) อบรมบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และครูจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง และตราด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม จำนวน 145 คน  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง