ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
19 view

          วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โปรแกรม SIMP (Science Islam Mathematics Program) จากโรงเรียนวัฒนาธรรมอิสลาม จังหวัดปัตตานี จำนวน 93 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่คณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม แบ่งเป็น 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย ฐานสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ฐานระบบนิเวศป่าชายเลน ฐานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และฐานความหลากหลายทรัพยากรและผลกระทบจากขยะทะเล เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง