ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
25 view

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้แผนที่ทางทะเล ปะการังและการใช้เครื่องมือสำรวจ การส่องกล้องจำแนกแพลงก์ตอน การจำแนกและถ่ายรูปสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเล แก่คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 101 คน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง