ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
45 view

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 60 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สืบต่อไป

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง