ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
45 view

          วันที่ 19 มกราคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เขตทางทะเลของประเทศไทย และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมฐานปฏิบัติการ อาทิ การใช้แผนที่ทางทะเล การจำแนกและถ่ายรูปปลา การส่องกล้องจำแนกแพลงก์ตอน จำแนกสัตว์ทะเลหน้าดิน การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนโรงเรียนสหศึกษา ชุมพร จำนวน 120 คน และครู จำนวน 6 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง