ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
95 view

          วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เยี่ยมชมการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่ครู-นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียน จำนวน 28 คน ครู จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 11 คน เพื่อให้เกิดความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง