ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
67 view

          วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 48 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา การใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้ผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง