ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
106 view

          วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เยี่ยมชมการอนุบาลหญ้าทะเลและการอนุบาลเต่าทะเล ตามกิจกรรม “เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้” แก่ครู-นักเรียนโรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 59 คน เพื่อให้เกิดความรู้ สัมผัสกับประสบการณ์จริง ของจริงในสถานที่จริง และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ อีกทางหนึ่งด้วย

   

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง