ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
88 view

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) เข้าร่วมโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชุมชนบางหญ้าแพรก โดยได้จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ “ผลกระทบขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากในอ่าวไทยตอนบน”  และนำเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลกระทบขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากในอ่าวไทยตอนบน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และชุมชนบางหญ้าแพรก จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร และอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง