ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
81 view

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร จำนวน 73 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ได้พาคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลรักษาสัตว์ทะเลหายากในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นที่มีชีวิต เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เป็นการปลูกจิตสำนึกอันดี ส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งต่อไปอย่างยั่งยืน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง