ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
138 view

          วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.)จังหวัดสงขลา นำคณะนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (ฝั่งอ่าวไทย) ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา สัตว์ทะเลหายาก และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อให้ผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง