ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ อพ.สธ. เยี่ยมชม ศวอบ. ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ อพ.สธ. เยี่ยมชม ศวอบ.
177 view

          วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอันดามัน พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และการอนุบาลเต่ามะเฟือง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง