ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
188 view

          วันที่ 18 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ต้อนรับคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา สัตว์ทะเลหายาก และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อให้ผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง