ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
146 view

          วันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 55 คน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายความเป็นมา ความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก นอกจากนี้ได้พาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ ได้แก่ โรงพยาบาลรักษาสัตว์ทะเลหายาก ห้องปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ห้องวิเคราะห์ปิโตรเลียม และห้องวิเคราะห์ไมโครพลาสติก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไปอย่างยั่งยืน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง