ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
146 view

          วันที่ 11 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 135 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล นิทรรศการและสืบค้นข้อมูล และการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง