ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
146 view

          วันที่ 9 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา สัตว์ทะเลหายาก พันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการอนุบาลเต่าทะเล เพื่อให้ผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง