ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
143 view

          วันที่ 8 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 60 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทะเล และจัดทำฐานปฏิบัติการการใช้แผนที่ทางทะเล การจำแนกชนิดและถ่ายรูปสัตว์น้ำ การอนุบาลเต่าทะเล นิทรรศการและสืบค้นข้อมูล และการส่องแพลงก์ตอนและสัตว์ทะเลหน้าดิน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง