ศวอบ. ร่วมงานโครงการ อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 ศวอบ. ร่วมงานโครงการ อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566
141 view

          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วย นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยบรรยายในหัวข้อ “ระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้แก่ คณะครูและนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รวมประมาณ 130 คน  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าและประโยชน์ในทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์ พัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง