ศวทบ.บรรยายให้ความรู้ ศวทบ.บรรยายให้ความรู้
130 view

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากร” ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร แก่คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จำนวน 70 ราย เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดความหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร และอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน สืบไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง