ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
159 view

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน นำคณะศึกษาดูงานจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 82 คน ครูและ นักเรียน โรงเรียนปากคลองลำรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 97 คน  เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง