ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
165 view

          วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการทุจริตในวงราชการ รวมถึงการเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุบาลเต่าทะเล แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 107 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และด้านอื่นๆ โดยมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและรู้จักนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

  

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง