ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
167 view

          วันที่ 8 สิงหาคม 2566  นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวทบ. นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร จำนวนรวมประมาณ 90 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้า และนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำตัวอย่างเบื้องต้น การจัดแสดงนิทรรศการ การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬ และปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับครูและนักเรียน เป็นการดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน สืบต่อไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง