ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
174 view

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน  (ศวทบ.) นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 24 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกับ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำตัวอย่างเบื้องต้น การจัดแสดงนิทรรศการ การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน สืบต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง