ศวทล. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ศวทล. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่
182 view

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2566  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) จัดนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล (เคลื่อนที่) เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผลกระทบจากขยะทะเล ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์ได้บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดสัตว์ทะเลหายาก และขยะทะเลที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที คณะครู นักเรียน ประมาณ 84 คน กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง