ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
188 view

 

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน  (ศวทบ.) นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จำนวน 7 รายคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จังหวัดนนทบุรี จำนวน  114 ราย และคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 151 ราย เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ คณะครู นักศึกษาและนักเรียน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง