ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
181 view

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้วิชาเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำฐานปฏิบัติการ อาทิ การใช้แผนที่ทางทะเล การจำแนกแพลงก์ตอน การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน การจำแนกชนิดสัตว์น้ำ การถ่ายรูปสัตว์น้ำ และการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนและครู จาก กศน.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 68 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง