ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
186 view

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมฤดี จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย เต่าทะเลที่พบในประเทศไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก วาฬมิงค์ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง