ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
179 view

          วันที่ 23 มิถุนายน  2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน  (ศวทบ.) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน  110 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง