ศวบต. บรรยายให้ความรู้ ศวบต. บรรยายให้ความรู้
257 view

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  นำคณะส่วนบริหารจัดการองค์ความรู้ สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (สพท.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบในท้องถิ่น และ ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก  รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานภายใต้โครงการอพ.สธ. เช่น การจัดอบรม และการจัดเก็บฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง