ศวบต. สำรวจความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ศวบต. สำรวจความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้โครงการ อพ.สธ.
365 view

    วันที่ 24-25 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณชายฝั่งทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     การสำรวจ เก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ำ พบปลาในครอบครัวปลาหลังเขียว (Clupeidae) เป็นครอบครัวเด่น และพบแสมทะเล (Avicennia marina) เป็นพันธุ์ไม้ชนิดเด่น ข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ อยู่ระหว่างการจำแนกชนิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง