ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
357 view

          วันที่ 6 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 34 คน เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปะการังหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและความสำคัญของทรัพยากรที่สำคัญในทะเลอ่าวไทย

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง