ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
296 view

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมจัดทำฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับการอ่านแผนที่ การจำแนกสัตว์น้ำ การถ่ายรูปสัตว์น้ำเพื่องานวิทยาศาสตร์ การจำแนกสัตว์ทะเลหน้าดิน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน และครู จำนวน 10 คน จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างทักษะ มีประสบการณ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง