ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
292 view

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เปิดศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน วิชาเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 81 คน ครู จำนวน 14 คน และผู้ติดตาม จำนวน 5 คน จากโรงเรียนบ้านคลองสูบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง