ศวบต. จัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลเคลื่อนที่ ศวบต. จัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลเคลื่อนที่
40 view

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) จัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในกิจกรรม "เปิดรั้ววิชาการ บ้านพ่อพันท้ายฯ" มีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนต่าง ๆ 650 คน  โดย ศวบต. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ชีววิทยาวาฬบรูด้า ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง