ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
289 view

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 44 คน โดยได้พาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล  และทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลอ่าวไทย

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง