ศวทล. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ศวทล. จัดนิทรรศการเคลื่อนที่
49 view

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้จัดแสดงศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล  (เคลื่อนที่) ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เนื่องในวันงานโครงการ เรือทองวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงานมี ผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 1,119 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียน และการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนแสดงความสามารถนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  โดยศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลหายาก พันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง