ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
32 view

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 จำนวน 20 คน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 25 คน จากโรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ เกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้น และตอบสนองต่อธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริงรวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งทำให้เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็น ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง