ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
339 view

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมจัดฐานเรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ การจำแนกชนิดสัตว์น้ำ การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  และการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 187 คน และครู จำนวน 10 คน จากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง