ศวบต. บรรยายให้ความรู้ ศวบต. บรรยายให้ความรู้
46 view

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ได้นำนักศึกษาและอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ การอนุรักษ์สัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย และผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความรู้ด้านทรัพยการทางทะเลให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง