ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
31 view

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จำนวน 47 คน ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในระบบนิเวศที่สำคัญพื้นที่เกาะโลซิน อ่าวปัตตานี ทะเลสาบสงขลา ระบบนิเวศป่าชายเลน และชีววิทยาของแมงกะพรุน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง