ศวทล. บรรยายให้ความรู้ ศวทล. บรรยายให้ความรู้
237 view

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างให้การต้อนรับบุคลากรจากหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จำนวน 23 คน ในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเล ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โดยเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ ความหลากหลายของทรัพยากรในระบบนิเวศบริเวณเกาะโลซิน อ่าวปัตตานี และทะเลสาบสงขลา ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. และด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง