ศวทก. บรรยายให้ความรู้ ศวทก. บรรยายให้ความรู้
469 view

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้วิชาเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำฐานปฏิบัติการการใช้แผนที่ทางทะเล การจำแนกสัตว์ทะเลและการถ่ายรูปสัตว์น้ำ การจำแนกพืชทะเลและการทำตัวอย่างแห้งพืช นำชมกิจกรรมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนชั้นประถมตอนปลายและมัธยมตอนต้น จำนวน 75 คน และครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล และการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง