ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
414 view

     วันนี้ 21 พย. 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(สวพ.) รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 40 คน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลมีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง