ศวทล. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ศวทล. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
74 view

     วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ออกปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและระบบนิเวศป่าชายเลนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์น้ำ สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนสัตว์  สัตว์น้ำวัยอ่อน ผลการสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ชนิดที่พบมาก ได้แก่ ปลาแป้นเล็ก ปลาวัวจมูกสั้น ปลาบู่ขาวจุดดำ ปลาบู่ทอง ปลาบู่จุดเขียว กุ้งหางแดง กุ้งดีดขัน และหอยเจดีย์ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สามารถนำมาใช้สำหรับการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง