ศวบต. บรรยายให้ความรู้ ศวบต. บรรยายให้ความรู้
231 view

     วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก โรงเรียนอันนาลัย และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คนเข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียน และอาจารย์ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง