ศวทก. ชุมพร บรรยายให้ความรู้ ศวทก. ชุมพร บรรยายให้ความรู้
446 view

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเรียนรู้ผ่านฐานปฏิบัติการ อาทิ การใช้แผนที่ทางทะเล การใช้อุปกรณ์สำรวจและเก็บตัวอย่าง การจำแนกและถ่ายรูปปลา การปลูกหญ้าทะเล และเยี่ยมชมการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการจัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จำนวน 56 คน ครู จำนวน 4 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ ให้แก่เยาวชนอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง