ศวทก. สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง อพ.สธ. ศวทก. สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่าง อพ.สธ.
359 view

     วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 งานบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ออกปฏิบัติราชการที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง